Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 w
dniu 25 maja 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE,
zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych – RODO, informujemy Państwa o
sposobie i celu, w jakim pozyskujemy i przetwarzamy Państwa dane osobowe, a także o
przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych.
1. Kto jest Administratorem Państwa danych i komu może je udostępniać?

 • Administratorem danych osobowych jest Izabela Woźniak 76-032 Mielno ul. Sienkiewicza 8 ,

Kontakt z administratorem jest możliwy pod numerem telefonu 603-813-271 i za pośrednictwem
poczty mailowej: podosemkamielno@gmail.com
2. Podstawa prawna do przetwarzania Państwa danych:

 • Podstawą prawną przetwarzanych danych osobowych jest zgoda (tj. art. 6 ust. 1 lit a; art. 6 ust. 1 lit

b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
3. W jakim celu przetwarzane są Państwa dane osobowe i skąd zostały pozyskane?

 • Dane osobowe są przetwarzane w celu wykonywania działalności gospodarczej , w tym wynajmu

pokoi . Dane są niezbędne do dokonania rezerwacji zgodnie z Państwa dyspozycja. Dodatkowo,
przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów związanych z
rozliczeniami GUS i UG w Mielnie w celach poboru opłat miejscowych.

 • Państwa dane osobowe przetwarzane są również w celu wystawienia faktury- w tym zakresie

podanie danych jest zarówno wymogiem ustawowym, jak i umownym. Dane osobowe są
przetwarzane w zakresie i przez okres obowiązywania w/w umowy oraz w każdym przypadku do
dnia przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy, chyba, że przepis prawa nakłada na
administratora danych osobowych odrębny obowiązek prawny.

 • Państwa dane zostały przez nas pozyskane na podstawie wypełnianych przez Państwa formularzy

zgłoszeniowych znajdujących się na portalach internetowych zostały pozyskane drogą e-mailową, .
4. Jak długo będą przechowywane Państwa dane?

 • Podane przez Państwa dane będą przechowywane przez okres , w którym Administrator danych

Izabela Woźniak zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla
udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia
przez organy publiczne. Po tym czasie dane te zostaną usunięte przez Administratora albo zostaną
zanonimizowane.
5. Do czego mają Państwo prawo?

 • do żądania od Administratora dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, które mnie

dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych osobowych,

 • do przenoszenia danych na zasadach i warunkach określonych w obowiązujących przepisach,
 • do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie,.

Cofnięcia zgody należy dokonać w formie pisemnej na adres Administratora lub w formie
elektronicznej na adres email Administratora:
podosemkamielno @gmail.com

 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania do Administratora,
 • do skargi na przetwarzanie danych przez Administratora do organu nadzorczego zgodnie z

obowiązującymi przepisami